Cliëntenraad

Cliëntenraad 2020-02-06T18:11:42+00:00

De cliëntenraad
A&S Zorg heeft een cliëntenraad. De cliëntenraad is, te midden van iedereen die betrokken is bij de zorg- en dienstverlening, de enige die kan praten vanuit de ervaringen van cliënten. De cliëntenraad is daardoor als het ware de stem van de cliënt. Bij voorkeur nemen cliënten van A&S Zorg zitting in de raad. Wanneer dit niet mogelijk is, kunnen ook familieleden lid zijn van de cliëntenraad. Tevens zijn niet-cliënten met affiniteit voor zorg van harte welkom. De leden van de cliëntenraad worden benoemd door het bestuur van A&S Zorg voor een periode van vier jaar. Zittende leden kunnen maximaal vier jaar deelnemen.

Wat doet de cliëntenraad

De cliëntenraad overlegt drie keer per jaar en vertegenwoordigt alle cliënten van A&S Zorg. De raad adviseert, volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), de directie over onder andere samenwerking of fusie met een andere organisatie, verhuizing, begroting en jaarrekening en algemeen beleid voor toelating en beëindiging van zorg aan cliënten.
Voor een aantal onderwerpen gaat de invloed verder en is adviesrecht van toepassing, te weten veiligheid, gezondheid en hygiëne, kwaliteitsbeleid en klachtenregeling. Om te kunnen adviseren is het voor een cliëntenraad belangrijk uw wensen en ideeën te kennen.

Wat doet de cliëntenraad niet

De raad houdt zich niet bezig met individuele problemen van cliënten. Wel zal er een luisterend oor zijn als u met een individueel probleem komt en de cliëntenraad zal u vervolgens verwijzen naar de juiste persoon. Wanneer een bepaald probleem bij meerdere cliënten speelt, dan zal dat een reden zijn voor de raad om het te bespreken met de directie om te zien of er structureel op dat onderdeel van zorg iets veranderd moet worden.

De rechten
De cliëntenraad heeft het wettelijk recht om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de directie van A&S Zorg over de zorg- en dienstverlening. Zij hebben recht op informatie zoals het zorgbeleid of de klachtenregeling. De cliëntenraad heeft het recht om ten minste één persoon voor te dragen als lid van het bestuur c.q. Raad van Toezicht van A&S Zorg.

Vergoeding
Aan de leden die de bijeenkomsten bijgewoond hebben wordt een onkostenvergoeding toegekend.

Hoe bereikt u de cliëntenraad?
De cliëntenraad wordt secretarieel ondersteund door A&S Zorg  – contactgegevens vindt u hier

Zelf lid worden van de cliëntenraad

Als u interesse hebt in deelname aan de cliëntenraad kunt u bellen met A&S Zorg, telefoon 026-4465871. U zult dan geïnformeerd worden over de mogelijkheden en procedure van benoeming.